Ogólne warunki sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie warunków, na jakich STAL-METAL GAWEŁ SP. J., zwany dalej „STAL-METAL” lub „Sprzedającym”, sprzedaje Kupującym swoje produkty (wyroby hutnicze) wskazane każdorazowo w szczegółowych warunkach zamówień lub umowach.
Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:

OWS – rozumie się przez to niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży”
Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która nabywa produkty od STAL-METAL dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Towar – towary handlowe będące przedmiotem umowy
Strony – Sprzedawca i Kupujący

OWS obowiązują Strony każdej umowy sprzedaży, w której jako Sprzedająca występuje STAL-METAL, chyba, że umawiający się uzgodnią inaczej. Warunki handlowe zaproponowane przez Kupującego mogą obowiązywać tylko w przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane przez STAL-METAL.

II. ZAWARCIE UMOWY


W celu zawarcia umowy sprzedaży z STAL-METAL, Kupujący składa zamówienie na zasadach określonych poniżej. Zamówienie składane jest w formie pisemnej - może ono zostać przesłane do STAL-METAL w formie elektronicznej. Wszelkie zmiany w zamówieniu wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (e-mail) pod rygorem nieważności.
Każde zamówienie dla swej ważności musi zawierać co najmniej następujące informacje:

przedmiot zamówienia lub jego opis oraz wszystkie informacje, które będą określone w ofercie STAL-METAL, ilość towaru lub usług oraz cenę, pełne dane Kupującego (uzależnione od formy prawnej), pełne dane do wystawienia faktury VAT oraz adres dostawy towaru, jeśli jest inny niż dane na fakturze, formę płatności oraz sposób odbioru towaru, datę sporządzenia zamówienia; pieczątkę i czytelny podpis Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu.
 
Otrzymanie zamówienia przez STAL-METAL nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
Ważność zamówienia wymaga potwierdzenia go przez STAL-METAL w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail).

III. PRAWO WŁASNOŚCI


STAL-METAL zachowuje prawo własności Towaru będącego przedmiotem zamówienia Kupującego, aż do całkowitej zapłaty tej ceny przez Kupującego. Do momentu całkowitej zapłaty ceny, Kupującemu nie wolno w żaden sposób ani obciążać, ani zbywać przedmiotu zamówienia (dotyczy to również przewłaszczenia na zabezpieczenie).

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

W przypadku wystąpienia naruszeń umowy przez Kupującego, w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie, STAL-METAL uprawniony jest do odbioru, na koszt Kupującego, przedmiotu zamówienia od Kupującego, po uprzednim wezwaniu go do zwrotu lub zapłaty.

IV. CENY / WARUNKI PŁATNOŚCI


Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników Sprzedającego są wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia.

W przypadku niezależnej od Sprzedającego zmiany opłat i kosztów – mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

Jeżeli Kupujący dopuścił się opóźnienia w zapłacie ceny za dostarczoną część zamówionego Towaru, STAL-METAL może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części Towarów wyznaczając Kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

Sprzedający może zażądać by Kupujący dokonał natychmiastowej płatności za zakupiony towar lub by przedstawił satysfakcjonującą gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie.

W przypadku otrzymania przez Sprzedającego, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej nabywcy, w wyniku, którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń Sprzedającego, jest on uprawniony żądać ich zaspokojenia niezależnienie od terminu płatności.

Reklamacje ilościowe i jakościowe nie uprawniają Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

V. DOSTAWA


Warunki dostawy są każdorazowo określone w ofercie i jej późniejszym potwierdzeniu.

Przekroczenie terminu dostawy nie może skutkować anulowaniem zamówionych dostaw.

Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn, za które STAL-METAL nie ponosi odpowiedzialności, od dnia gotowości do wysyłki wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania z STAL-METAL w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Niżej wymienione okoliczności zwalniają z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie umowy. Są to: siła wyższa i wszelkie inne okoliczności, nad którymi Strony nie maja kontroli, takie jak konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców Sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.

VI. JAKOŚĆ


Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału odpowiadała jego potrzebom.

Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się przy każdym zamówieniu w formie kserokopii. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą dostarczonej stali, nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych.

VII. PRZYJĘCIE TOWARU / REKLAMACJE


Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas oczekiwania na rozładunek obciąża Kupującego.

Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza niezgodności z dowodem dostawy dokonuje na wskazanym dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Sprzedającego w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Sprzedający zobowiązuje się do wymiany niezgodnej z zamówieniem dostawy, jeśli reklamacja zostanie złożona właściwie.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji.

VIII. ZWROT TOWARÓW


Zwrot towarów dopuszcza się wyłącznie w oparciu o osobną umowę zawarta pomiędzy Stronami w tej kwestii.

Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie musza być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

IX. SPORY


Niezgodności między Kupującym i Sprzedającym, których nie da się rozwiązać na drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez odpowiednie miejscowo i merytorycznie sądy właściwe dla Sprzedającego.

Formularz kontaktowy

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa pytanie zostanie udzielona przez firmę P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. JAWNA na podany adres e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. JAWNA dla celów udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Administratorem danych jest firma P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. JAWNA.

Kontakt

P.P.U.H. "STAL-METAL" GAWEŁ SP. JAWNA